สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูฯ มรย. ได้ดำเนินงานจัด โครงการ “ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้” งานมหกรรมมูลาบาฮาซาสู่สถานศึกษาต้นแบบพื้นที่ชายแดนใต้

      วันนี้ (18 มกราคม 2563) สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ได้ดำเนินงานจัด โครงการ “ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้”งานมหกรรม "มูลาบาฮาซาสู่สถานศึกษาต้นแบบพื้นที่ชายแดนใต้ กิจกรรมสื่อนวัตกรรม การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์" วันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ โรงแรม​ณันนะตีย์ หาดใหญ่ โดย มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีตัวแทนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้กล่าวรายงาน ภายใน เป็นการจัดแสดง งานมหกรรม "มูลาบาฮาซาสู่สถานศึกษาต้นแบบพื้นที่ชายแดนใต้ จากโรงเรียนในโครงการ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ สู่การใช้นวัตกรรมหนังสือแบบเริ่มเรียนภาษาไทยมูลาบาฮาซา ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมตลอดถึงการเปิดเวทีเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการ จัดกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพร้อมเปิดเวที แลกเปลี่ยนถามตอบปัญหาภาษาไทยจากท่านวิทยากร อ.​สัจจานนท์ ชุมวาส อ.ไซหนับ เอสเอ อ.ปรีดา ปัญญา​จันทร์​ อ.ดนรอหีม สุนทรมาลาตี อ.ราชันย์​ สันติ​วงศ์ ว่าที่ร้อยเอกสามารถ นุธรรมโชติ และอ.จิราภรณ์​ ก่อ​เกียรติ​ยากุล

แกลเลอรี่